درباره

درباره

جهت معرفی بهترین دبیران و بهرین مشاوران و بهترین مدارس بر آن شدیم تا اولین قدم را برداریم . با بررسی نکات آموزشی و نیاز دانش آموزان بهترین دبیران را از دیدگاه دانش آموزی و بهترین مدرسه و دبیرستان را از دیدگاه ایشان و آنچه باید باشد با شما در میان خواهیم گذاشت .