در زمانی که سرعت حرف اول را میزند

تند خوانی را باید آغاز کرد . مهندس مسیح در کلاس های آموزشی در هر فصل با شما است .

کلاس تند خوانی مهندس مسیح را در این لینک پیگیری نموده و پس از ثبت به صورت رایگان در کلاس شرکت نمایید .